Ödla

Bollen

Glada miner

Sågasågasåga

Titta Mamma!

Fika i Gräset

Bygga Flotte

Glassbåt!

Mr Kamelen

Ute i skogen

Det var så här det började.

This is how it started.

En vacker vårdag 1944 cyklade David Carlsson på landsvägen söderut från Askersund. Efter en stund kom han fram till ett vackert ställe där Vätterns vatten glittrade i skogsgläntan. Där cyklade han in på en liten grusväg som ledde ner mot sjön. En bit bort gick en bonde med sin häst och plöjde i åkern. David klev av cykeln och började samspråka med bonden. Det visade sig då att bonden hade en gård som hetter Västeräng. För rätt pris så var han villig att sälja den. Köpet blev av och redan den 21 juli samma år hade Adventisterna sitt första läger där.
A beautiful day in spring year 1944 cycled David Carlsson on the road, south from Askersund. After a while he came to a beautiful place where he could see Vätterns water sparkled in the forest glade. There, he cycled in on a small sand road that led down to the lake. A short distance away was a farmer with his horse and plows the fields. David got off the bike and began to converse with the farmer. It then appeared that that the farmer had a place called Västeräng. For the right price he was willing to sell it. Sales became of, and already on 21 July that year, had The Adventists the first camp there.
historia
En del av ägorna sträckte sig, då som nu, utefter Vätterns strand. Arealen var 12 tunnland åkerjord samt 28 tunnland ängs- och hagmark. På den nyinköpta gården fanns en ladugård med ett stall, lada och loge, en uthuslänga inrymmande hönshus och magasin samt boningshus i två våningar av trä. Allt köptes för 30.000 kronor.
På bilden ser man längs till vänster höns- och svinhuset, det som nu kallas Klockebo, rakt fram är ladugården och längst till höger syns bostadshuset, det som nu kallas Kullebo.
Some of Västerängs area goes, then as now, along the shore of Lake Vättern. The area was 12 acres of farmland and 28 acres of meadows and pastures.
In the newly purchased farm was a barn with stables, barn and barn, an outhouse wing for chickens, and living house with two floors. Everything was bought for 30,000 dollars.
In the picture you see on the left chicken- and pig house, that now is called Klockebo, and straight ahead the barn called Svalebo, and to the right is the apartment building, what now is called Kullebo.


När det första lägret i juli samma år började hade man rest två stora tält i avsaknad av byggnader. Tältet på bilden var mattältet och på andra sidan om fotbollsplanen reste man kyrktältet där nuvarande matsalen finns.
På bilden bakom mattältet ser man hur byggnaden, Gullebo, håller på att färdigställas. Straxt intill här hade man innförskaffat en vedspis där all mat tillagades.
Den riktiga matsalen stod klar 1951.


To the first camp in July of that same year had two large tents rise up in the absence of buildings. The tent in the picture was food tent and on the other side of the football field was the church tent where now the dining house is placed.
In the pictured behind the food tent you can see how the building, Gullebo, is being finalized. Immediately adjacent to Gullebo was a woodstove placed where all food was cooked.
The real dining house was finished 1951.
historia
historia


Svin- och hönshuset renoverades om till logement. Som liggunderlag användes pappersmadrasser fyllda med halm.
Många besökare kom cyklandes långväga ifrån så det var viktigt att alla kunde få en sängplats och mat under de 10 dagar som det första lägret varade.
Denna byggnaden heter numera Klockebo och här finns förutom logement även lägerkontoret.


Pork and chicken house was renovated to logements. As sleeping pads they used paper mattresses filled with straw.
Many visitors went biking long distances, so it was important that everyone could get a bed and food during the 10 days the first camp lasted.
This building is now called Klockebo and here is logements including the camp office.


År 1954 färdigställdes Västerängs kyrka som nu kunde ersätta kyrktältet. Unik på så sätt att golvet helt enkelt bestod av asfalt och på detta placerades långa träbänkar.
Detta är den största kyrkan i Sverige som Adventisterna äger.In 1954 was the telt church replace with the church now called Västerängskyrkan. Unique with this church is that the floor simply is comprised of asphalt and on this placed long wooden seats.
This is the largest church in Sweden that Adventists have.


historia
Att börja med läger och skaffa en lägergård var också ett djupdyk, inte endast i medlemmarnas plånböcker, utan också i tron på att detta var av yttersta vikt. Därför ser man också de ärevördiga pastorerna i svart kostym och slips närvarande bland blommiga sommarklänningar och öppna skjortor till kakibyxor (jeans hade ännu inte kommit till Sverige).
Starting with a camp and buy a camp, was a very expencive experience, but also in the belief this was very important. Therefore, you can see the honored pastors in black suits and ties present among flowery summer dressed women and men with trousers and open shirts (jeans had not yet come to Sweden).
historia

Mellan åren 1954 till 1961 bedrevs här även barnkollo. Nere vid Vätterns strand tvättade man barnens smutsiga kläder nerkissade lakan.

Between the years 1954 to 1961 did childrens summer camp took place here. Down by the shore of Lake Vättern was children's dirty clothes and dirty sheets washed.


Det var mycket arbete med att renovera och iordningställa alla byggnaderna. Här renoveras byggnaden intill Rullebo.


There was lots of work to renovate and prepare all the buildings. This renovated building is placed next to Rullebo.
historia
historia


En stämmningsfull bild nerifrån badviken. Längst till höger syns den stora bryggan. Bilden är från slutet av 1940-talet.


A mood full picture from the bottom of bath bay. On the right in the picture is the great bridge. The photo is from the late 1940's.


Matpriserna på de första lägren på 1940-talet skilde sig en del åt från nuvarande priser.
Frukosten som bestod av smör, bröd, gröt eller granola, kostade 1 krona.
Middagen bestod av smör, bröd, plus varmrätt samt en efterätt kostade med ett glas mjölk till 2:25 kronor.

Här en senare bild från ett scout-läger med midsommarfirande.


Food prices from the first camps in the 1940s is very differed from the prices we have now.
The breakfast consisting of bread, butter, oatmeal or flakes, cost Sek 1.
The dinner consisted of bread and butter, plus main course and a dessert cost with a glass of milk to Sek 2.25.

Here is a recent picture from a Scout camp in Midsummer celebration.
historiaFriska Badare

Tropiskt Besök

Race!